• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้อง
03.35
น้อง
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามน้องมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะค่ะ.
03.35
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
แหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ
บนพื้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ความหมายของวิสัยทัศน์
การกำหนดจุดหมายปลายทาง(Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบบูรณาการ ที่ให้ความสำคัญกับการนำความ หลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิธีคิดและมุมมองต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของ การพัฒนาที่มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning)ของจังหวัดปัตตานีให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตร และผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการดำรงชีวิตในสังคม อย่างมั่นคงของประชาชน
แหล่งผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ หมายถึง การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเกษตรดี ที่เหมาะสม กับการผลิต (GAP) และผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดและสามารถเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ฮาลาลอย่างเพียงพอ ได้แก่ ผลผลิตสัตว์น้ำ ข้าว ไม้ผลและพืชทางเลือกใหม่ๆ เป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่นจากผู้ บริโภค และผู้ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเกษตรเชิงสร้างสรรค์
แหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ หมายถึง เมืองที่มีความมุ่งมั่นในการนำปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาล มาใช้เป็นธงนำ (Flagship ) ในการพัฒนาที่ มุ่งไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน โดยการนำหลักคิดในการผลิตและดำเนินวิสาหกิจที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นที่รังเกียจโดย บัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อาทิ อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบ อ้างอิงในการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการผลิต เพื่อการบริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ กำหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาลเป็นผลผลิตหลัก (Major Product ) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้างตลาดใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ (Niche Market) โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาล เพื่อไปสู่การเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที่สร้างงาน สร้างรายได้แก่จังหวัด
ความมั่นคงในการดำรงชีวิต หมายถึง ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขั้นพื้นฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดและประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัย และวางใจ