กลุ่มงานอำนวยการ

 • นายชูชีพ ธรรมเพชร
 • ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ • นางนิรัณดา วงศ์สามิตา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน • นางสาวนลินา สุขสกุลสังเกต
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ • นายหัสดิน เมาะสนิ
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ • นางสาวจีราภรณ์ พุทธฤทธิ์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน • นายสุรสิทธิ์ วงศ์หยกสุริยา
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน • นางสาวนิรัตติยา หะยียามา
 • พนักงานวิชาการการเงินและบัญชี • นายเกียรติศักดิ์ เทพแสง
 • นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน • นางสาวเกตุทิพย์ กลางประพันธ์
 • นิติกรปฏิบัติการ • นายสุทธิพงศ์ จันทรัตน์
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน • นายนรินทร์ สาแล
 • พนักงานวิเทศสัมพันธ์ • นางสาวนูรีดา กามะ
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี • นายเกษม มณีเรือง
 • พนักงานพิมพ์ดีด 4 • นายสมพงษ์ มณีช่วง
 • พนักงานขับรถยนต์ • นายนิคม เส้งเล่ง
 • พนักงานบริการ บ.2 • นายธีรยุทธ แม่นยำ
 • พนักงานขับรถยนต์ • นายวินิจ ทองเพชรแก้ว
 • พนักงานธุรการ ส.3 • นางดวงฤทัย แสงมณี
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นายรุสลัน เจะวานิ
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นางสาวแก้วใจ วงสีทอง
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นางสาวสุมัยยะห์ อาแว
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นางอาทิตยา รอดบำรุง
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นางสาววิภาวรรณ สร้อยแก้ว
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นายศรายุทธ เขียวจันทร์
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน • นางสาวอรอุมา หนูไทย
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการเร่งด่วน) • นางสาววรรณา ราชพฤกษ์
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างโครงการเร่งด่วน)